آدرس مراجعه حضوری (با هماهنگی قبلی)

استان اصفهان – گلپایگان – ابتدای خیابان شهید احمدی، مرکز کاریابی و مشاوره شغلی آفاق (سامانه استخدام نیرو)